6 maj 2015

Kränker man barnen när man ger dem en religion?
Från dages P1-morgon
Är det rätt eller fel att kalla ett barn kristet, muslimskt eller judiskt bara för att föräldrarna har den tron? Fel, säger den sekulära organisationen Humanisterna som i en annonskampanj menar att det är "en kränkning av barnen som individer". Det här har retat upp präster i svenska kyrkan och debattörer. Hör Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna och Anita Goldman, författare, debattera frågan.

IHEU hjälper Nepals folk

Jordbävningen i Nepal har dödat mist 7 000 människor, mer än 200 000 är allvarligt skadade och mer än 8 miljoner människor är drabbade.

Society for Humanism (SOCH) Nepal håller på att stödja de hjälpbehövande med skydd och mat, och det har över 1 000 runt om i landet. Via International Humanist and Ethical Union går det att bidra till SOCHs hjälpverksamhet.

Läs mer om hur det går till hos IHEU.

Idag delas Crafoord-priset 2015 ut till Richard Lewontin och Tomoko Ohta

De biologiska vetenskaperna har inget eget Nobelpris, även om biologer ibland får pris i kemi eller medicin. Det motsvarande priset för en biolog är istället Crafoord-priset, som delas ut just till ämnen utan Nobelpris, enligt ett rullande fyra-års-schema.
År 1: Astronomi och matematik
År 2: Geovetenskaperna
År 3: Biovetenskaperna
År 4: Astronomi och matematik
[Misstänkt. Har det månne varit astronomer och matematiker som designat det här rullande schemat?]

Årets Crafoord-pris delas ut idag till Richard Lewontin och Tomoko Ohta ”för deras banbrytande analyser och fundamentala bidrag till förståelsen av genetisk variation”. Här är sammanfattningen av arbetet de belönas för.

I dag kan det låta självklart att våra arvsanlag är lika unika som våra fingeravtryck. Men när upptäckten gjordes på 1960-talet var den överraskande och i strid med rådande teorier. Denna upptäckt, och de nya teorier som den gav upphov till, har gett vetenskapen en mer korrekt bild av genetisk variation och naturligt urval. Avgörande bidrag till denna kunskapsutveckling har gjorts av årets Crafoordpristagare Richard Lewontin och Tomoko Ohta.
Darwinfink
Illustration: Johan Jarnestad,
Kungl. Vetenskapsakademien.

Att varje individ har sin unika genuppsättning känner alla till som följt tv-seriernas kriminaltekniker i deras jakt på DNA-spår. Om inte vårt DNA vore lika unikt som våra fingeravtryck skulle genetiska spår aldrig kunna binda mördaren till brottsplatsen.

Men fram till 1960-talet hade vetenskapen en helt annan bild av genetisk variation: biologerna föreställde sig att de flesta individer inom en population var ganska lika, genetiskt sett. Det måste, antog man, bli resultatet av det naturliga urvalet, där alla ofördelaktiga genetiska varianter elimineras.

Därför var det en revolutionerande upptäckt när genetikern Richard Lewontin, då verksam vid University of Chicago, på 1960-talet tog reda på hur det verkligen låg till. Lewontin utnyttjade en metod med vilken proteiner separeras baserat på sina molekylära egenskaper, och fick mycket överraskande resultat: den genetiska variationen mellan individerna i en population var många gånger större än väntat.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Genetics 1966 och väckte stor uppmärksamhet. Den första analysen gällde bananflugor, men mönstret upprepades för varje art som forskarna tittade på: alla uppvisade en stor och oväntad genetisk variation, som tycktes stå i strid med det naturliga urvalets principer.

En teori lanserades om neutrala mutationer, som skapar genvarianter som varken är fördelaktiga eller ofördelaktiga. Denna teori tycktes kunna förklara den stora variation som forskarna upptäckt. Men genetikern Tomoko Ohta, verksam vid National Institute of Genetics i Japan, menade att en sådan enkel uppdelning i tre typer av mutationer – goda, neutrala och skadliga – inte speglade verklighetens komplexitet. I själva verket är nästan alla mutationer i gener en aning skadliga, men den skadliga effekten är så liten att dessa genvarianter ändå kan bli kvar i populationen, förklarade hon. De kan därmed betraktas som nästan neutrala. Ohta påpekade också att populationens storlek är av avgörande betydelse för det naturliga urvalets effektivitet: ju mindre population, desto större roll kommer slumpen att spela, och desto sämre kommer det naturliga urvalet att fungera. Ohta presenterade denna teori i den vetenskapliga tidskriften Nature 1973.

Både Lewontin och Ohta har efter dessa tidiga och banbrytande publikationer fortsatt att studera genetisk variation och under flera decennier lämnat betydande bidrag till den fortsatta kunskapsutvecklingen på området.

Richard Lewontin och Tomoko Ohta tilldelas Crafoordpriset för grundforskning av stor generell betydelse. Det går dock även att ge exempel på hur kunskapen om genetisk variation fått mycket konkreta tillämpningar:

  • Inom ekologi och naturvård har den lett till bättre förståelse av populationsstruktur och hotade populationers genetiska sårbarhet. Ett annat resultat är nya metoder för att beräkna naturliga populationers storlek med hjälp av DNA-analys av biologiska spår, som spillning.
  • Inom systematisk biologi har kunskapen om genetisk variation lett till nya möjligheter att förstå släktskapsförhållanden, både inom och mellan arter.
  • Tack vare kunskapen om genetisk variation har det blivit möjligt att bestämma det nära släktskapet mellan individer med hjälp av DNA-analys. Inom den evolutionära ekologin har detta fått stort genomslag när det till exempel gäller faderskapsanalys. Hos många djurarter har det visat sig att honor parar sig med mer än en hane, och att ungarna i en kull därför ofta kan vara halvsyskon.
  • Vidare har kunskapen om genetisk variation naturligtvis också haft en stor betydelse inom medicin. Den ligger bland annat till grund för den omfattande forskning som bedrivs om riskgener för olika sjukdomar, men även för ett ökat fokus på individanpassad behandling utifrån patientens genetik.
Här har ni en film som beskriver varför de båda pristagarna fick priset.Ni kan läsa mer om Richard Lewontin, som är en kontroversiell figur, i det här blogginlägget.

Bob Trivers om Crafoordpristagaren Richard Lewontin

Professor Bob Trivers
Bob Trivers, en av de verkliga giganterna inom evolutionsbiologin, har skrivit den nedanstående mindre smickrande betraktelsen av dagens Crafoordpristagare Richard Lewontin. Texten är från The Unz Review: An Alternative Media Selection och är en del av en längre betraktelse betitlad Vignettes of Famous Evolutionary Biologists, Large and Small.
Professor Richard Lewontin
Professor Lewontin was quite the dominant figure in the 1970’s. He strode back and forth in front of audiences, hands on his suspenders, belly pushed forward, and expounded on the importance of “dynamical equations” in evolutionary thinking. None of us knew what a dynamical equation was, but we knew we sure better find out quickly. Although apparently expert in population genetics theory, his true move to fame was to ally himself with Dr Hubby so as to give—for the first time—what appeared to be a more or less unbiased measure of the frequency of heterozygosity in nature, that is, the degree to which the two sides of an organism’s genome (maternal and paternal) are different from each other. This is an important variable that had never been measured before. Inbreeding produces similarity, outbreeding heterozygosity (vide President Obama). Hubby and Lewontin’s conclusion was that there was a lot of heterozygosity in natural populations. This was an important finding. 
I first heard him talk when he visited Harvard in 1969 to lecture on the new work. He gave a masterful talk, both in content and in style, and polished off the work with a series of slides showing evidence of selection along gradients in nature, acting similarly in several Drosophila species. But within five years he turned his back on natural selection and decided to emphasize the importance of random factors, which of course produced no patterns of particular interest, nor any insight into the function of genes and traits. This I believe he did for political grounds, emasculating his own discipline in order to render it sterile regarding human behavior and genetics. 
In later years, doing less and less science, he spent more of his time on politics and philosophical writing whose meaning was difficult to locate, in part because there was often no meaning there. Consider the following obscurantist thought: 
“Throughout the history of modern biology there has been a confusion between two basic questions about organisms: the problem of the origin of differences and the problem of the origin of state. At first sight these seem to be the same question, and taken in the right direction, they are. After all, if we could explain why each particular organism has its particular form, then we would have explained, pari passu, the differences between them. But the reverse is not true. A sufficient explanation of why two things are different may leave out everything needed to explain their nature.” 
David Haig responds by quoting Isadore Nabi (the fictional character who Lewontin and colleagues used to write anonymous criticisms of sociobiology, E.O. Wilson, and others). 
“If we could explain how each organism has evolved its particular form, by the selection of differences, then we would have explained, per stirpes, why it has its particular state. But the reverse is not true. A sufficient explanation of how an organism develops may tell us nothing about why it has its particular form.” 
As for his political writing, nothing could beat a piece he wrote with Richard Levins stating that there was nothing in Marxist/Leninism that could be contradicted by objective reality. Wow, I thought, it is rare for people to fess up so quickly that there is no content to their enterprise, since if in principle it can’t be contradicted, it says nothing. 
Lewontin’s story is that of a man with great talents who often wasted them on foolishness, on preening and showing off, on shallow political thinking and on useless philosophical rumination while limiting his genetic work by assumptions congenial to his politics. He ran a successful lab for many years, and easily raised large sums of research funds, so many U.S. geneticists remember him fondly for their time with him at Harvard, as a grad student or post-doc, but as an evolutionary thinker, never mind geneticist (beyond his early work on linkage disequilibrium), he has turned up mostly empty and the best of his ex-students concede he had done little of note for more than 20 years. 
By the way, Lewontin would lie openly and admit to doing so. Lewontin would sometimes admit, in private at least, that some of his assertions were indeed fabrications, but he said the fight was ideological and political—they lied and so would he. On other matters, such as committee work, Lewontin could be rational and useful. Much less so, it was said was Stephen Gould, who was into self-promotion, self-inflation and self-deception full time. Not only was his science hopeless but so was much of his behavior in other contexts as well. I can remember him arguing against offering a full professorship to a truly excellent Colombian biologist because we would be discriminating against a third world country by depriving it of him. A heavy silence enveloped the room. Surely there was no brain/drain problem in evolutionary biology (Colombia to the United States) comparable to the one for nursing. Why not imagine the benefit he could confer on his own country sitting on a fat sum of Harvard money, linked to one of the best Museum collections in the world, with multiple opportunities to polish off his top scientists.
Läs om varför Richard Lewontin får Crafoordpriset här.

5 maj 2015

10-årig våldtagen flicka nekas abort

Myndigheterna i Paraguay nekar en tioårig flicka abort, efter att hon våldtagits av sin styvfar och blivit gravid. Vi uppmanar nu den paraguayanska regeringen att ingripa. Tvingas flickan fullfölja graviditeten kan den få förödande konsekvenser både för hennes fysiska och psykiska hälsa.
Abort är endast tillåtet i Paraguay om det är fara för den gravida kvinnans/flickans liv. Undantag ges inte ens om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller om fostret har en allvarlig missbildning. Den restriktiva abortlagen i Paraguay strider mot internationell rätt.
Flickan, vars namn inte avslöjats, hade våldtagits av sin styvfar. Hon har besök olika vårdcentraler flera gånger sedan januari, då hon haft ont i magen. De sa att det var parasiter eller en tumör. Den 21 april åkte flickan och mamman in till sjukhuset då hon hade fortsatta magsmärtor, och där konstaterades det att hon var gravid i 21:a veckan.
Medicinska experter runt om i världen, även Världshälsoorganisationen, WHO, är eniga om att det är mycket riskfyllt för unga flickor att genomgå en graviditet eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.
Efter att flickan undersökts gjorde sjukhuschefen ett officiellt uttalande om att det var en stor risk för flickan att fullfölja graviditeten. Några dagar senare beordrade folkhälsoministeriet att flickan skulle flyttas till ett annat sjukhus som skulle övervaka hennes tillstånd.
Den 28 april vädjade flickans mor till sjukhuset att de skulle utföra en abort. Enligt uppgift tog sjukhuset ingen notis om denna vädjan, i stället skickades flickan till ett hem för unga mödrar. Mamman har nu häktats och riskerar åtal för bristande omsorg och för att vara medskyldig till sexuella övergrepp.
Trots påtryckningar fortsätter Paraguay att neka henne rätten till liv, hälsa och fysisk och psykisk integritet.Vi kräver nu att de ingriper för att skydda den 10-åriga flickans mänskliga rättigheter och se till att hon får möjlighet till en säker abort. Våra krav till myndigheterna i Paraguay:
- Att omedelbart tillsätta en expertpanel som undersöker barnet och säkerställer att alla hennes mänskliga rättigheter, särskilt rätten till liv, hälsa och att hennes fysiska och psykologiska integritet garanteras.
- Att Paraguay lever upp till internationella förpliktelser och skyddar de mänskliga rättigheterna genom att säkerställa att flickan har tillgång till all nödvändig information. Samt den vård som krävs för att klara av högriskgraviditeter som är ett resultat av en våldtäkt - inklusive möjligheten att genomföra en säker abort.
- Genomföra en oberoende och opartisk utredning av våldtäkten och ställa våldtäktsmannen inför rätta.
Ni kan skriva på här.

"Hur har du mage, Anita Goldman, att kränka min religionsfrihet på detta sätt?"

Kulturskribenten Andreas Ekström på Sydsvenskan är arg på Anita Goldmans DN-artikel från idag.
I Dagens Nyheter (5/6) skriver författaren Anita Goldman med avsky om en ny annonskampanj.
Hon drar paralleller till Nordkorea. Hon kallar Sverige extremistiskt. Hon gissar att nästa steg blir en ”åsiktspolis som tränger in i hemmen”.
Vad är det då för budskap som får en tänkande person att ta till överord av detta slag?
Det är en annons för Humanisterna, en ideell förening för sekulär upplysning som vill minska religionens politiska inflytande.
Eftersom annonsen i sig är harmlös – den innehåller några försiktiga formuleringar om det problematiska i att fostra barn in i en tro – måste Anita Goldman göra den värre än den är, för att få utlopp för sin enorma kränkthet. Alltså påstår hon att annonsen innehåller tankegods som den inte innehåller, varpå hon sedan argumenterar mot detta.
Vidare skriver hon försåtligt om att annonsen är publicerad i en liberal tidning – underförstått är budskapet så grovt att utgivaren borde ha tackat nej.
Det absolut värsta? Att hon kallar det uppseendeväckande att religionsfrihet innefattar också frihet från religion. Som om inte det var en av hörnstenarna i religionsfriheten.
Hur har du mage, Anita Goldman, att kränka min religionsfrihet på detta sätt?
Vi är nog många som ställer oss den frågan idag.

Barns religionsfrihet möter aggressivt motstånd på DN Kultur

Anita Goldman, journalist och kulturskribent, har nu även hon fantiserat fritt utifrån Humanisternas annons. I DN Kultur skriver hon en artikel som inleds:
Att många är kränkta i detta land har vi uppmärksammat ett bra tag. Till de kränktas skara sällas nu för första gången en mycket stor grupp, nämligen rikets samtliga barn. ”Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfriheten bör gälla alla, oavsett ålder”.
För att den inledningen skall vara en korrekt beskrivning, så måste Humanisterna anse att "rikets samtliga barn" är stämplade med en viss livsåskådning. Detta anser så klart inte Humanisterna. Om Goldman läst vad vi skrev på SvD Brännpunkt förra tisdagen, så hade även hon vetat detta.

När man börjar så felaktigt, är det lätt att det blir värre. Goldman hävdar därefter att Humanisterna anser att barn föds som "ett oskrivet blad på vilket den egna åskådningen (i detta fall sekulär ”humanism”) ska inpräntas och allt annat ses som en kränkning av i detta fall Barnet."

Detta är makalöst dumt skrivet, ett rent påhitt, men Goldman drar sig inte för att utifrån detta göra de grövsta jämförelserna: "Pol Pot kommer i tankarna, Nordkorea, Kina, Sovjetunionen och Nazityskland."

Nu kan det inte blir värre, men Goldman kör ett varv till med osanningar, med grunden i att Sverige är "extremistisk":
Här kan man på bästa annonsplats i finaste liberala tidningen omdefiniera den av FN stipulerade religionsfriheten till att betyda frihet från religion. Här kan man – utan att någon höjer ett ögonbryn – påstå att de barn som utsätts för religion i hemmet ”kränks”.
Men FN:s definition av religionsfrihet inkluderar, trots vad Goldman tror, rätten att byta religion eller trosuppfattning och den trosuppfattningen kan vara fri från religion. Att Humanisterna inte har påstått att de barn som utsätts för religion i hemmet ”kränks” har vi tidigare konstaterat ovan.

I september 2014 skrev Maciej Zaremba å DN Kultur: "Innan vi stämplar folk som ”rasister” och ”fascister” bör vi fråga hur de tänker."  Det hade varit bra om Goldman gjort detta. Nu fick hon istället möjligheten att berätta om sina egna fördomar och stämpla Humanisterna som kommunister och nazister i finaste liberala tidningen, utan att någon på redaktionen höjer ett ögonbryn.

Att det blir sådana här aggressiva överreaktioner på Humanisternas annonstext visar att det måste finnas en enorm rädsla för att ta barns religionsfrihet på allvar.

Varför är det pinsamt att tro på gud? - P5 STHLMI Sverige sitter många kristna i garderoben. Varför? Enligt professor David Thurfjell är förklaringen att kyrkan har förlorat makten över sitt eget ord.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och har tittat närmare på varifrån sekulära svenskars attityder till religion kommer. 23 procent av svenskarna uppger att de tror på Gud. Bara Estland har lägre andel. Där är det bara 16 procent som uppger att de är troende.

– Att vara kristen känns pinsamt och främmande. I stället letar man efter andra ord att sätta på detta. Andlighet är ett sådant ord, säger David Thurfjell som skrivit boken "Det gudlösa folket".

Programledarna Mia Bryngelson och Gurgin Bakircioglu reder ut frågan i sitt premiärprogram i P4 Stockholm och P5 STHLM - varför är det pinsamt att tro på Gud?

Enligt professor David Thurfjell har kyrkan har förlorat makten över sitt eget ord. Kristendom förknippas istället ofta till väckelserörelsen.

– Deras idé av vad som är kristendom har liksom vunnit allmänt erkännande.

På samma sätt har personer som Knutbypastorn Helge Fossmo och pastor Åke Green gjort att kristna inte vill kalla sig kristna.

– Det är det som är problemet. Jag vet präster som varje alltid måste förklara att de inte är Helge Fossmo och inte är emot homosexualitet.

”Sätt döden på den politiska agendan”


Idag har Stellan Welin och Björn Ulvaeus från organisationen "Rätten till en värdig död" en debattartikel på SVT Opinion.
Med jämna mellanrum kommer det larmrapporter om situationen i den svenska vården.
Ett skakande vittnesmål fanns på insändarplats i Dagens Nyheter 17 april 2015. Caroline D Stenberg berättar om hur hennes fars dödskamp varade i mer än åtta dygn. Han hade svår andnöd och stark ångest. Enligt dottern hjälpte inga läkemedel.
Det var som en långsam drunkningsdöd förorsakat av det egna slemmet i lungorna. Så vill ingen dö! Inte vi heller!
[...]
Som blivande patienter vill vi kunna få hjälp att slippa den sista svåra tiden. Vi vill ha möjlighet till läkarassisterat suicid. Den som inte vill ha dödshjälp ska naturligtvis inte få det. Dödshjälp ska vara helt frivilligt.
I debatten görs ofta en skillnad mellan ”aktivt” och ”passivt”. Att ge en dödande injektion anses ”aktivt”, att stänga av en respirator anses ”passivt”. Patienten dör av sig själv.
Utskrivande av läkemedel för patienten att dö av är väl lika passivt för läkaren som att stänga av en respirator!
Nu när bromsklossen Kristdemokraterna har försvunnit från Socialdepartementet efter åtta år, så är det dags att väcka liv i dödshjälpsfrågan.
Såväl Statens eget medicinsk-etiska råd som läkaren och författaren P C Jersild har uppmanat regeringen att tillsätta en utredning.
Gör det och gör en grundlig utredning för att hindra missbruk och för att ta del av de internationella erfarenheterna.
Det är dags att döden hamnar på den politiska agendan!

Läs hela artikeln här.

A Better Life

4 maj 2015

Må fjärde maj vara med er!

Attentat mot Muhammed-karikatyrtävling i Dallas, USA

Från Dagens Nyheter.
Två män har skjutits ihjäl av polisen utanför ett konferenscenter i utkanten av Dallas, USA, där en utställning med Muhammedkarikatyrer pågår. Ett stort säkerhetspådrag bevakade arrangemanget där den kontroversielle politikern Geert Wilders deltog.
[...]
Det är organisationen American Freedom Defense Initiative (AFDI) som utlyst en tävling med karikatyrer av profeten, med en prissumma på 10 000 dollar. Arrangemanget har kallats islamfientligt av kritiker, men arrangörerna hävdar att de bara utövar sin yttrandefrihet.
Läs mer här.

I USA har för övrigt Amerikanska PEN gett Charlie Hebdo ett yttrandefrihetspris. Något som fick 145 skribenter att protestera.

Några åsikter:
  • Attentatsmännen är de som gör sig skyldiga till brott. Det är brottsligt att skjuta tecknare, inte att rita teckningar.
  • Högerextremister utnyttjar den här självklara sanningen för att provocera och sprida hat. Det här är för djävligt och något som gör kampen mot islamismen - vår tids nazism - så ohyggligt mycket svårare. Islamism och traditionell högerextremism göder varandra. Båda måste bekämpas.
  • Charlie Hebdo är varken högerextremistisk, islamistisk eller islamofob. Det är en satirtidskrift som sparkar vilt åt alla håll. Att 145 skribenter tar avstånd från att de får PEN-priset är skamligt.

"Religion skall aldrig användas som en ursäkt för att tysta människor"

Svenska Reportrar utan gränser har tilldelat Raif Badawi deras årliga pressfrihetspris. Prismotiveringen lyder:
Badawi used his freedom of speech in a country where criticism of society is regarded as blasphemous. He has paid a prize in blood – but Saudi Arabia's attempt to silence him has also sparked global protests.
Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser, kommenterar:
Religion must never be used as an excuse to silence people. To label criticism of civil affairs as blasphemy is an affront to all decency. It is a frightening development, indicating that religion has growing strong-hold in the Middle East. Societies that equate religious dogma with social systems can never be transparent. But what cannot be scrutinized or criticized have a tendency to break.

Det bästa jag vet är att stiga upp tidigt på mornarna - så därför sparar jag det så länge som möjligt.


Något att fundera över så här på måndagsmorgon efter Valborg. Varför släpa sig upp så tidigt? Från Zach Weiners Saturday Morning Breakfast Cereal.

3 maj 2015

Nytt avsnitt: Radio Houdi #126 - Radio Houdi köper mobilapparNytt avsnitt där vi köper appar till våra smarta telefoner

John har varit och sett bl a Eddie Izzard och svenska komikereliten göra stand-up för Stockholm samt ger tips om New York.
25 april var det “Global March against Chemtrails and Geoenginering” i Stockholm och 1 maj bjöd på skönsång från (S) i Ånge och otrevliga plakat.
Hur kan en mobilapp hjälpa folk som utsätts för polisbrutalitet i Kalifornien? Är det inte höjden av kalla kårar att med hjälp av mobilen spela ett skräckspel i sitt egna hem? Vi listar favoritappar för din mobil och appar för skeptiker och ateister.

Vi får en fråga om konspirationsteorier angående skyskrapan WTC 7 som rasade under 9/11 och vi låter vår expertvän från Skeptikerpodden, Carl-Johan Åkerberg, svara på detta och andra konspirationsteorier.
I vår James Bond-serie har vi kommit fram till The World Is Not Enough, Die Another Day och Casiono Royale.
Väl mött då det gör ont när knoppar brister.

Sexuella minoriteter i Östeuropa

Florin Buhuceanu, chef för Accept Romania, talar om sexuella minoriteter i Östeuropa vid the Humanist Eastern European Conference som genomfördes i Bukarest i förra veckan.

True Facts About Marsupials

2 maj 2015

Humanism i Filippinerna

Om HAPI, the Humanist Alliance Philippines, International.

Att komma ut som hetero

1 maj 2015

Har 1 maj spelat ut sin roll?Idag är det första maj, arbetarrörelsens internationella helgdag. Eftersom vi här på Humanistbloggen inte tar politisk ställning kan ni här istället se en kort morgon-tv-debatt (från 2013) om 1 maj har spelat ut sin roll. Trevlig helg.

Öppen tråd (maj)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

30 apr. 2015

En teckning värd att dö för?


Den här teckningen av Osam Hajjaj från Jordanien, om jämställdhet, har upprört IS-supportrar så till den milda grad att Osam blivit dödshotad. Cartoon Movement kommenterar så här.
IS is not happy with this cartoon about the oppression of women under Sharia law. First published a few days ago, Osam Hajjaj has been receiving verbal abuse and, worse, death threats from IS supporters residing in Jordan. Osama's response: 'Those cowards won’t stop me. I still believe that freedom of thought and expression is a human right.' We share Osama's belief and that's why we run this cartoon today. [...] Read more about the threats to Osama (in Arabic) here and here.

Glad Valborgsmässoafton!

Vare sig ni firar ikväll eller inte så hoppas vi att ni har en glad Valborgsmässoafton. Förhoppningsvis lite mer städat än det här firandet i Uppsala, som Nordiska museet tycker det är viktigt att lyfta fram på sin, något inkompletta, informationssida om Valborg.

Bilder från Valborgsfirandet i Ekonomikumparken, Uppsala, 2010. Foto: Erik Ottosson
I Jan Björklunds anda - han vill ju att man ska veta ursprungen till alla helger fast han inte verkar känna till dem själv - kommer här en genomgång av valborgsfirandets ursprung, hämtat från den förträffliga sidan Högtider och traditioner. Namnet Valborg, om ni undrar, kommer sig av att man som vanligt försökt kristna firandet genom att döpa dagen efter den heliga Valborg.

______________________________

Varför firar vi valborgsmässoafton?

Människor har i alla tider och i alla kulturer haft ett behov att organisera och strukturera en kaotisk tillvaro. Ett sätt är att dela upp tiden i greppbara enheter såsom år, veckor och dagar. Men även åren kan delas in och det på ett antal olika sätt. Ett vanligt är att dela in året i ett vinter- och ett sommarhalvår. I norra Europa har det vanligaste varit att vinterhalvåret varat från november till april och sommarhalvåret från maj till oktober.

I brytningstiden mellan sommar och vinter har det alltid funnits föreställningar om att onda och magiska krafter varit i rörelse – vilket också gäller andra brytningstider såsom ex. sommarsolståndet ochskärtorsdagen. Till sommarhalvårets slut – 31 oktober – har i den anglosaxiska världen knutits firandet av Halloween – som har sitt ursprung i den keltiska festen Samhain. Då trodde man att döda människor vandrade och man tände ljus för att de skulle hitta tillbaks till sina gravar. På motsvarande sätt har 30 april i keltisk tradition firats som vinterns sista dag – Beltane. Ordet tros komma från Baal (Gud) och ett keltiskt ord för eld.

I Tyskland har 30 april firats som Walpurgisnacht – den natt då häxorna for till Blocksberg (motsvarande vår skärtorsdag då häxorna far till Blåkulla).

Även i Sverige har valborgsmässoafton firats som vinterns sista dag (varpå man sjunger ”Vintern rasat ut..”) och således en dag då man firar ut det gamla och in det nya halvåret.

Sedan åtminstone medeltiden har valborgsdagen (alltså första maj) varit första dagen på det administrativa året. Så här skriver Bringéus:
Hantverkarna följde köpmännens mönster och sköt under 1400-talet upp årets stora sammankomst från fastlagen till valborgsdagen. Sedan tiggeri förbjudits under fastlagen, försköts även djänkarnas (skolgossarnas) fetsfirande till majdagen.
På så vis blir valborgsmässoafton en typ av nyårsafton (egentligen inte mindre logisk än 31 december). Firandet av valborgsmässoafton är alltså ett firande av sommarhalvårets början och traditionerna som knutits till firandet är av blandad härkomst. Att tända eldar på valborgsmässoafton är en sed som kan ha sitt ursprung hos tyska köpmän som importerade sedan till Sverige under 17- och 1800-talet. Swahn skriver dock:
Men troligt är dock att den här vackra seden ändå har ett äldre, inhemskt förflutet. Somliga folklorister har hävdat att det ytterst skulle röra sig om keltiskt, närmast irländskt ursprung, I det fordom keltiska Västeuropa var 1 maj sommarhalvårets första och firades inte minst med bål.
Även Eskeröd är inne på samma linje då han menar att valborgseldarna har andra, rent praktiska, orsaker. Skiftet april/maj var det vanligt att djuren släpptes ut på bete och då användes eldarna för att skrämma bort rovdjur. Vidare röjde man slåttermarkerna på våren och var då tvungna att elda upp allt ris varvid stora bål blev nödvändiga.
Det omvittnas också ofta att man till valborgsmässoelden tog allt det torra riset från vinterns lövfoder. Då djuren släpptes ut och det inte blev mer ris, var det en praktisk åtgärd att elda upp det. /../ Med tanke på de magiska spekulationer, som ofta knyts till ingångsdagar för nya perioder av året, ligger det nära till hans att särskild skyddsmagi inför djuren betesgång kommit att tillämpas här.
Oavsett om det är tyska köpmän eller svenska bönder som ligger bakom valborgseldarna torde det vara klarlagt att firandet av sista april som vinterns sista dag finns i en rad olika kulturer och epoker. I Sverige kallar vi dagen för valborgsmässoafton (vilket egentligen är lite märkligt eftersom Valborg kom in i almanackan först 1901).

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-04-25)

Källor:
Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag: Stockholm
Eskeröd, Albert (1973) Årets fester LT Förlag
Swahn, Jan-Öjvind (2007) Svenska traditioner Bromma: Ordalaget Förlag
Joy, Margaret (1982) Highdays and Holidays Faber & Faber

29 apr. 2015

"Gud är min broder"

Gud är min broder
och lika skuldbelastad som jag
Hans öga världen
rösten kosmos -
ogripbar i sin sorg 
Här lyser så häftiga ljus -
sliter också du
på din mångomtalade goda vilja
och på din onda natur? 
Han vänder sitt anlete till mig
lastbart sönderskuret av sorg 
Genomlyst av din veliga kärlek
och renaste uppsåt
ropar du med utbredda armar
att jag skulle förlåta dig 
Ja jag är av din släkt
och därför hatar jag dig
- Ingemar Hedenius, ur Nog finns en dag (1963)

28 apr. 2015

"Humanisterna tar barns religionsfrihet på allvar"

Idag publiceras på SvD Opinion Humanisternas svar på de två prästernas kritik av vår annonskampanj häromdagen.
Åratal av bibeltolkning verkar till slut ha tagit ut sin rätt, för häromdagen besvarade prästerna Maria Klasson Sundin och Carl Henric Svanell Humanisternas annonskampanj där vi hävdar att alla barn har rätt till religionsfrihet med ett bestämt "Nej! Alla barn har rätt till religionsfrihet!" (Brännpunkt 25/4). Tyvärr har artikelförfattarna feltolkat och förvanskat Humanisternas åsikter i frågan till den grad att artikeln är svår att bemöta.
[...]
Vi tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på, och vi menar verkligen inte att vägen dit är att isolera barn från religion och tradition. Särskilt i dagens Sverige där vi berikats med många nya kulturella och religiösa perspektiv krävs tvärtom att vi möter flera livsåskådningar under skolgång och uppväxt. Det är därför vi är bestämda motståndare till religiösa friskolor, i vilka barn isoleras från andra perspektiv och bara möter en enda religion.
Den obligatoriska skolan ska vara konfessionsfri och inte premiera en viss livsåskådning före någon annan. Därför är det djupt olyckligt att Svenska kyrkan nu spelar Sverigedemokraterna i händerna och förespråkar en ändring i skollagen där utbildningen i skolan inte längre ska vara konfessionsfri utan att ”vissa enstaka konfessionella inslag” (läs kristna) ska vara tillåtna.
Avslutningsvis håller vi fullt och fast med Klasson Sundin och Svanell: ”Religionsfriheten ska gälla för alla, oavsett ålder. Det gäller både rätten att välja och rätten att utöva religion och övertygelse, frihet till och frihet från. Detta tror vi är viktiga komponenter i det att leva i ett pluralistiskt och tolerant samhälle.” Men synar man prästernas text närmare visar det sig att det de kallar ”religionsfrihet för barn” bara verkar betyda ”religionsfrihet för föräldrar”. Vi menar att istället att fokus måste ligga på individen, på barnens mänskliga rättigheter.

Inget tillfälle är fel tillfälle att missionera?

Vill ni hjälpa offren i Nepal är här är tre organisationer värda ert stöd.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Fox News: Ateister bör inte bli president för att de inte tror på eviga straff och inte går att lita påFox News har en präst som stående inslag i sin nyhetspanel och han kläcker ur sig en hel del som skulle få präster i Svenska kyrkan att skruva på sig besvärat. Här kommenterar han den nyligen påbörjade presidentvalskampanjen i USA.

Vetenskaplig metod som skitsnacksdetektor

I programmet OBS sändes förra veckan en radioessä om den vetenskapliga metodens histiroa. Utmärkt av Sveriges radio.

27 apr. 2015

Lars Åberg intervjuar Ayaan Hirsi Ali i Göteborgsposten


Lars Åberg har intervjuat Ayaan Hirsi Ali, ett samtal som publiceras i Göteborgsposten.
Hon ger inte mycket för teorierna om att ungdomar i Europa ansluter sig till IS på grund av diskriminering och socialt utanförskap. När hon gång på gång betonar idéernas avgörande betydelse påminns jag om hur ovana vi är i vårt sekulära hörn av världen att stöta på religiös övertygelse eller fanatism.
– De flesta europeiska intellektuella tycks lida av uppfattningen att allting har ekonomiska och materiella förklaringar. Men det är inte bara religiösa idéer som kan motivera förföljelse och massmord. Under nazitiden hörde tyskarna till de bättre utbildade folken och ändå kunde de ansluta sig till de utopiska föreställningarna. Också idéer och värderingar fulla av gift kan ge individen en mening med livet. För medinamuslimerna framstår ett 1 400 år gammalt minne som sanningen om en epok fylld av ära och rättvisa.

Läkare vill inte behandla kristna av samvetsskäl

Dan Johannesson, en ortopedläkare i Kalmar, reagerade på att Kristdemokraternas nyvalda partiledare Ebba Busch Thor direkt prioriterade frågan om samvetsfrihet. Han skrev på Facebook:
Jag vägrar från och med nu att vårda kristna p.g.a. min personliga okränkbara övertygelse att de har en inre demon som kan skada och kränka mig
En KD-politiker i kommunen är upprörd över detta och formulerar bra problemet med samvetsfrihet:
Människor som kommer till sjukhuset i Kalmar ska veta att de får den bästa adekvata vården. Man ska inte behöva oroa sig för att han kanske inte vill hjälpa mig för att jag är religiös. [svt]
Nina Martinsson, Humanisterna Kalmar, kommenterar detta:
Ska biologilärare slippa undervisa i evolutionsläran? Eller ska jag slippa vissa arbetsuppgifter om jag bara hävdar att min religiösa tro förbjuder mig? Att ha det så vore ju helt absurt. 
Ironin i Johannessons uttalande, att han inte vill vårda kristna, visar bara hur dumt Ebba Busch Thors tankar om att vårdpersonal ska få neka att utföra aborter är. [svt]
Och även lärare har sett en öppning i och med KD-ledarens uttalande. En lärare i samhällskunskap undrar på Twitter om hon slipper tala om Kristdemokraterna i sin undervisning, med hänvisning till samvetsfrihet. Hennes samvete är rädd för deras politik.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se